Strumień wsparcia dla rozwoju

Kategoria: 25 lat PSP

O tym, że strażacy działają z pasją i zaangażowaniem, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety, w dzisiejszych czasach to nie wystarczy. Aby straż pożarna – zarówno PSP, jak i OSP – mogła się rozwijać, potrzebne są pieniądze. Z pomocą ma przyjść Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (dalej: program modernizacji) wprowadzono obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. ustawą z 15 grudnia 2016 r. (DzU z 2016 r. poz. 2140). W ramach programu przewiduje się wydatkowanie z budżetu państwa w ciągu 4 lat środków w łącznej wysokości 9 186 697 tys. zł, z czego 5 470 911 tys. zł to środki ujęte w budżetach formacji, a pozostała kwota stanowi dodatkowe (zewnętrzne) środki ujmowane w odpowiedniej rezerwie celowej, w ustawach budżetowych na lata 2017-2020. Takie rozwiązanie ma się przyczynić do zwiększenia efektywności i elastyczności finansowania inwestycji oraz skutecznego i terminowego realizowania zadań.

Straż pożarna w programie

Środki przewidziane w programie modernizacji mają zostać wykorzystane na unowocześnienie wyposażenia i sprzętu – zarówno transportowego, jak i rozwiązań informatycznych, łączności, a także wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Przewiduje się także budowę nowych obiektów i modernizację już istniejących. Istotny cel programu to wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych, których płace nie są konkurencyjne, biorąc pod uwagę realia rynkowe, zwłaszcza w dużych miastach. Zaplanowane są zatem dwuetapowe podwyżki dla funkcjonariuszy i dla pracowników cywilnych – pierwsza od stycznia 2017 r., druga – od stycznia 2019 r. W sumie, w czasie trwania programu uposażenie funkcjonariuszy wzrośnie o 609 zł, zaś pracowników cywilnych o 597 zł. To dane uśrednione na tzw. etat kalkulacyjny; nie oznaczają, że dokładnie taka kwota wpłynie na konto każdego zatrudnionego w PSP. Obligatoryjna kwota podwyżki w 2017 r. będzie wynosiła dla funkcjonariuszy 200 zł, a dla pracowników cywilnych 165 zł. Reszta podwyżki (odpowiednio 53 zł i 85 zł) zostanie przekazana do dyspozycji pracodawcy, stanowiąc narzędzie kreowania polityki płacowej. Szczegółowy podział kwot (w tys. zł) przeznaczonych na realizację programu na poszczególne przedsięwzięcia w PSP pokazuje tabela 1.

 

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

Razem

Inwestycje budowlane

75 558

98 643

134 981

86 998

396 180

Sprzęt transportowy

69 466

72 200

77 628

83 184

302 478

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

14 850

15 960

16 960

17610

65 380

Sprzęt informatyki i łączności

11 374

16410

15 400

26 920

70 104

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

15 670

36 040

35 290

35 870

122 870

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

106 558

114 277

244 514

253 949

719 298

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

6 931

7 520

15 837

16 544

46 832

Ogółem

300 407

361 050

540 610

521 075

1 723 142

 

Tabela 1. Szczegółowy podział kwot (w tys. zł) przeznaczonych na realizację programu na poszczególne przedsięwzięcia w PSP

Inwestycje budowlane

Głównym celem tych inwestycji jest poprawa infrastruktury budowlanej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Właściwa baza lokalowa wpływa na prawidłowe funkcjonowanie jednostek straży pożarnej, zapewnia godziwe warunki służby oraz przechowywania sprzętu. Kryterium decydującym o ujęciu poszczególnych zadań z tego zakresu w programie modernizacji była m.in. kontynuacja już rozpoczętych inwestycji, a także zakończenie realizowanych zadań w okresie trwania programu modernizacji, czyli osiągnięcie zamierzonego efektu. Warunkiem było również posiadanie praw do dysponowana nieruchomością. W ramach wydatków programu modernizacji zaplanowane zostały 52 inwestycje budowlane, w tym budowa 24 nowych obiektów (woj. kujawsko-pomorskie – 1, lubelskie – 2, lubuskie – 1, łódzkie – 2, małopolskie – 1, mazowieckie – 2, podkarpackie – 2, podlaskie – 1, pomorskie – 1, śląskie – 2, warmińsko-mazurskie – 2, wielkopolskie – 3, zachodniopomorskie – 1, KG PSP – 1, SA PSP w Poznaniu – 1, CS PSP w Częstochowie – 1) oraz przebudowa, rozbudowa bądź modernizacja 28 (woj. dolnośląskie – 2, lubelskie – 3, lubuskie – 1, małopolskie – 1, mazowieckie – 3, opolskie – 1, podlaskie – 1, pomorskie – 3, świętokrzyskie – 3, wielkopolskie – 5, zachodniopomorskie – 1, KG PSP – 2, SA PSP w Krakowie – 1, CS PSP w Częstochowie – 1). 

Sprzęt transportowy

Głównym celem zakupów szeroko pojętego sprzętu transportowego w ramach programu jest uzupełnienie braków wynikających z obowiązujących normatywów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Planowana jest także wymiana dotychczas używanych pojazdów pożarniczych z przekroczonym czasookresem użytkowania określonym w zarządzeniu nr 13 komendanta głównego PSP z 27 grudnia 2012 r. Normatywny okres eksploatacji średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych w PSP wynosi 12 lat – obecnie przekroczyło go około 200 pojazdów tego typu, a w latach 2017-2020 liczba samochodów zakwalifikowanych do wymiany wzrośnie o kolejne 120 sztuk.

Program modernizacji jest odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozmieszczenia sił i środków na terenie kraju, a także doposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych. Jednostki te zostały wytypowane na podstawie przeprowadzonych analiz oraz bazy danych EXPON.

Wydawać się może, że pieniędzy na zakup nowych samochodów pożarniczych jest zbyt mało. Trzeba jednak zaznaczyć, że tego rodzaju zakupy są finansowane także z funduszy europejskich.

Zakupy pojazdów i sprzętu dla jednostek PSP współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 będą realizowane w ramach trzech projektów: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – 141 181 tys. zł, „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” – 202 750 tys. zł, „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” – 200 000 tys. zł

W ramach projektów planowany jest zakup m.in.: samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych (404), przyczep do przewozu kontenerów (22), kontenerów wymiennych (19), agregatów prądotwórczych 40 kVA i 100 kVA (18), zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych (87 kompletów). Zostanie także zakupionych 18 trenażerów do ćwiczeń, niezastąpionych w procesie szkolenia kadry i doskonalenia zawodowego.

 

Tabela 2. Plany zakupów samochodów pożarniczych na lata 2017-2020 w ramach programu modernizacji służb oraz Funduszu Spójności UE

Samochody ratowniczo-gaśnicze

Plany zakupów w latach 2017-2020

PSP

KSRG

OSP

Program modernizacji

Fundusz Spójności UE

Program modernizacji

Program modernizacji

Łącznie

28

377

401

136


Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Zakres działań Państwowej Straży Pożarnej z roku na rok jest coraz szerszy. Dziś to już nie tylko walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, lecz także ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Wpływa to na konieczność ciągłego doposażania formacji, dzięki któremu zadania będą mogły być wykonywane w bezpieczny sposób. Potrzebny jest także sprzęt pozwalający na profesjonalne szkolenie strażaków w szkołach PSP.

Środki przeznaczone zostaną na: zakup fantomów oraz zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, odtworzenie zestawów do realizacji szkoleń i recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także doposażenie czterech poligonów pożarniczych szkół PSP.

Zakupy wynikają z potrzeby sukcesywnego doposażania szkół PSP w sprzęt wynikający z zapisów rozporządzenia MSWiA z 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP. Co prawda szkoły PSP mają sprzęt wymagany do realizacji opisanych szkoleń, jednak często jest on niekompletny lub wyeksploatowany, a jego zasoby nie są odtwarzane ze względu na ograniczone środki finansowe.

Informatyka i łączność

Kompleksowa cyfryzacja systemów łączności w PSP jest koniecznością. To jednak proces długofalowy, złożony pod względem prawnym i organizacyjnym. Osiągnięcie zamierzonego celu będzie wymagało budowy cyfrowych systemów łączności i modernizacji istniejących już rozwiązań radiokomunikacyjnych. Nieodzowne będzie więc wdrożenie nowoczesnych technologii wraz z wymaganym pakietem usług (dynamiczny przydział zasobów radiowych, transmisja danych, lokalizacja pojazdów i użytkowników przez system radiokomunikacyjny itp.), zakup konsol oraz terminali i dołączenie do budowanych albo funkcjonujących systemów radiokomunikacyjnych pracujących w standardzie TETRA zarządzanych przez Policję lub w ramach Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej, zwiększenie zasięgów radiowych, zwiększenie niezawodności funkcjonowania i jakości pracy w sieciach radiowych oraz bezpieczeństwa łączności, a także zaawansowane szyfrowanie transmisji głosu i danych.

Niezbędna będzie również budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT, ze szczególnym uwzględnieniem systemów dyspozytorskich stanowisk kierowania PSP. Wiąże się to chociażby z modernizacją i rozbudową infrastruktury sieciowej aktywnej i pasywnej (przełączniki, routery sieć LAN, punkty styku z WAN itp.), stanowiącej podstawową platformę komunikacji systemów teleinformatycznych, a także z budową bądź modernizacją systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Sprawne funkcjonowanie systemu łączności wymaga również budowy i modernizacji zasilania awaryjnego, systemu gwarantowanego (urządzenia podtrzymujące zasilanie awaryjne, agregaty prądotwórcze z pełną automatyką, modernizacja instalacji elektrycznej obiektu) oraz klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni.

Zadaniami z zakresu „Sprzęt informatyki i łączności (w tym systemy)” przewidzianymi do realizacji w ramach programu modernizacji są więc:

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Kiedy myślimy o rozwoju technologicznym, rzadko przychodzi nam do głowy materiał na ubrania ochronne. A przecież także ta dziedzina ma nowe osiągnięcia. Technologia materiałowa, surowcowa i konstrukcyjna sprawia, że ubrania specjalne zapewniają coraz większe bezpieczeństwo pracy. Dlatego ważne jest, aby zapewnić strażakom-ratownikom ubrania specjalne nowej generacji oraz ubrania specjalne lekkie, zgodne z normą PN-EN 15614 Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej, które będą wykorzystywane np. podczas gaszenia pożarów traw. Poprawi to nie tylko bezpieczeństwo, lecz także komfort pracy strażaków. Powstał nowy wzór umundurowania, który przechodzi obecnie testy. W latach 2017-2020 planowany jest zakup łącznie 35 834 kompletów nowych ubrań – 10 530 kompletów ubrań specjalnych oraz 25 304 kompletów ubrań specjalnych lekkich.

Środki dla ochotników

Z dobrodziejstw programu modernizacji nie skorzysta jedynie PSP. Są nim objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych.

W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w kwocie 501 mln 400 tys. zł. Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł do pozostałych jednostek. Zakupione za nie zostanie m.in. około 500 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników.

Tabela 3. Rozdział środków z dotacji na krajowy system ratowniczo-gaśniczy (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

Razem

1

Inwestycje budowlane

18 708

15 000

15 000

15 000

63 708

środki własne

18 708

15 000

15 000

15 000

63 708

2

Sprzęt transportowy

48 330

50 200

50 200

52 070

200 800

środki własne

43 000

43 000

43 000

43 000

172 000

rezerwa celowa

5 330

7 200

7 200

9 070

28 800

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

5 370

5 500

5 500

5 630

22 000

środki własne

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

rezerwa celowa

370

500

500

630

2 000

4

Sprzęt informatyki i łączności

410

550

550

690

2 200

rezerwa celowa

410

550

550

690

2 200

5

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

8 292

12 700

12 700

13 400

47 092

środki własne

6 292

10 000

10 000

10 000

36 292

rezerwa celowa

2 000

2 700

2 700

3 400

10 800

Ogółem

81110

83 950

83 950

86 790

335 800

Środki własne

73 000

73 000

73 000

73 000

292 000

Rezerwa celowa

8 110

10 950

10 950

13 790

43 800

 

Tabela 4. Dotacje dla OSP (MSWiA) w tys. zł (ponadto środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 3 mln zł poza programem modernizacji)

Lp.

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

Razem

1

Inwestycje budowlane

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

środki własne

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

2

Sprzęt transportowy

16 480

17 000

17 000

17 520

68 000

środki własne

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

rezerwa celowa

1480

2 000

2 000

2 520

8 000

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

9 480

10 000

10 000

10 520

40 000

środki własne

8 000

8 000

8 000

8 000

32 000

rezerwa celowa

1480

2 000

2 000

2 520

8 000

4

Sprzęt informatyki i łączności

370

500

500

630

2 000

rezerwa celowa

370

500

500

630

2 000

5

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

3 670

3 900

3 900

4130

15 600

środki własne

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

rezerwa celowa

670

900

900

1130

3 600

Ogółem

40 000

41 400

41 400

42 800

165 600

Środki własne

36 000

36 000

36 000

36 000

144 000

Rezerwa celowa

4 000

5 400

5 400

6 800

21 600

 

Kwota dotacji przeznaczonej dla OSP w 2017 r. wynosi 43 mln zł – to o 7 mln więcej niż w roku poprzednim i o 10,5 mln więcej niż w 2015 r. Dodatkowo aż 81,1 mln zł zostanie przekazane dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ze środków tych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych, ponad dwie trzecie to średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Zmniejszona liczba kupowanych samochodów lekkich wynika z ich specyfiki i możliwości użytkowych. W minionym roku zainwestowano także w nowy sprzęt dla OSP. Kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych – to tylko przykłady z długiej listy zakupów.

- Nie zapominajmy również o tym, że pojazdy które zostaną wycofane z PSP ze względu na przekroczenie określonego w normatywie czasu użytkowania, będą jak dotąd przekazywane OSP – deklaruje komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

W bieżącym roku nie nastąpią także żadne zmiany w przekazywaniu OSP środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych. – Choć projekt noweli ustawy o ochronie przeciwpożarowej budzi spore dyskusje, to trzeba podkreślić, że nie zakłada on pozbawienia OSP tego źródła finansowania, a jedynie zmianę sposobu dystrybucji środków pochodzących z niego. Celem jest stworzenie spójnego systemu i możliwości reagowania na potrzeby strażaków – podkreśla komendant główny PSP. Zmiany zakładają więc, że to szef zawodowych strażaków, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Miałby jednak obowiązek ustawowy takiego ich podziału, aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m.in. zakładowymi strażami pożarnymi, zaś drugie 50 proc. kwoty trafiało do ochotniczych straży pożarnych.

 

maj 2017